Cd-m.ru

ПК Журнал СД-М
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Magix Music Maker

Magix Music Maker 24.0.2.47

Magix Music Maker

Napredni programi za stvaranje glazbe mogu se uvjetno podijeliti u dvije kategorije. Prvi omogućuje vam da sve radite na najmanji detalj, počevši od svakog pojedinog zvuka u bubnjevima i završavajući miješanjem i rasporedom gotovog glazbenog sastava. Drugi pak pojednostavljuje postupak izrade skladbi, budući da u početku nude korisniku spremnu glazbenu petlju (petlje), koje se često i savršeno međusobno podudaraju.

Magix Music Maker je jedan od programa drugog tipa. Malo je vjerojatno da će iznenaditi profesionalnog glazbenika s kompozicijom stvorenom u ovom proizvodu, a svakako s takvim stazom da ne prođe do velike pozornice. No, za osobnu upotrebu, razvoj vještina i samo ugodnu zabavu za vaš omiljeni hobi, samo se uklapa. Osim toga, polovica moderne glazbe, osobito kada se radi o plesu, elektroničkim žanrovima, stvara se na ovaj način: spremni uzorci i lupci se preklapaju jedan za drugim, obrađuju efekti i — voila, još jedan klubski hit je spreman.

Pogledajmo bliže značajke i funkcije koje programeri Magix Music Maker nude početnim skladateljima.

Profesionalna kvaliteta zvuka

Unatoč činjenici da je pristup stvaranju vlastitih glazbenih kompozicija u ovom programu daleko najprofesionalniji, zvuk svih glazbenih fragmenata ovdje je upravo na visokoj razini. Glazbene kompozicije stvaraju se zahvaljujući velikoj knjižnici spremnih petlji smještenih pri dnu prozora programa. Prema glazbenim postavkama korisnika, Magix Music Maker nudi petlje različitih žanrova, od klasičnih 80-ih do modernog hip-hopa.

knjižnica zvukova u Magix Music Makeru

Izrada vlastitog sastava

Popis pjesama programa, u kojem se odvija korak po korak stvaranje vlastite glazbe, sadrži 99 pjesama, što je dovoljno za sastav bilo kojeg žanra. Ovdje su petlje instrumenata iz zvučne knjižnice smještene i razvijene u pravom redoslijedu.

popis pjesama u programu Magix Music Maker

rekord

Magix Music Maker omogućuje snimanje ne samo mikrofona, već i glazbenih instrumenata, koje morate samo povezati s računalom i postavljati postavke u odgovarajućem izborniku programa. Bilo vaš glas, gitara, sintisajzer visoke razine ili MDI tipkovnica s dodatkom treće strane, snimanje će se vršiti u najvišoj kvaliteti. Osim toga, snimljeni instrument ili glas može se uređivati ​​i obraditi s dodatnim efektima, koristeći one koje program nudi ili softver treće strane.

snimanje u Magix Music Maker

Podešavanje i obrada zvučnih efekata

Magix Music Maker sadrži u svom arsenalu niz efekata i drugih "poboljšanja" s kojima možete dati glazbeni sastav pravog studio zvuka, precizno obraditi zvuk i pumpati, učiniti ga volumnijim i ugodnijim za uši slušatelja. Sve što je potrebno od korisnika, odaberite željeni efekt i povucite ga na stazu pomoću instrumenta. To je način na koji se sastav obrađuje učincima predloška.

Učinci u glazbenom stvaratelju Magix

Osim toga, dostupan je i način ručnog poboljšanja, koji se može pozvati s gornje strane kartice "Efekti".

učinke učinaka u Magix Music Maker

uzimanje uzorka

Osim gotovih petlji, ova radna stanica omogućuje stvaranje vlastitih. Istina, od onih koje već postoje u arsenalu programa. Jednostavno odaberite željenu petlju i pretvorite ga promjenom mjesta instrumenata u seriji.

sampler u Magix Music Makeru

Virtualni instrumenti za stvaranje glazbe

Magix Music Maker u svom standardnom, besplatnom paketu ne sadrži gotovo nikakve alate za treće strane. Nakon instalacije korisniku je dostupan samo jednostavan uzorak i tri sintisajzer.

dodatke u programu Magix Music Maker

Ipak, web-lokacija razvojnog programera predstavlja veliki izbor alata implementiranih kao VST-dodatke koji se mogu preuzeti ili kupiti. Na službenim stranicama naći ćete razne sintesajzer, udaraljke, udaraljke, klavijature i trake, kao i mnoge druge stvari.

Virtualna tipkovnica

Koristeći alate dostupne na službenim stranicama Magix Music Maker, možete jednostavno i povoljno stvoriti vlastite melodije, a za još prikladnije rukovanje program ima svoju tipkovnicu, implementiranu u obliku tipkovnice. Usput, to se može prilagoditi pod gumbima na tipkovnici računala, što uvelike pojednostavljuje proces sastavljanja.

tipke u programu Magix Music Maker

Prednosti Magix Music Maker

1. Jednostavnost i jednostavnost korištenja u svakoj fazi rada.

2. Rusično sučelje.

3. Velika obala zvuka za stvaranje glazbe.

Nedostaci Magix Music Maker

1. Program nije besplatan. Trošak osnovne verzije je 1400 rubalja, jer će i dodatni alati morati platiti.

2. Zvuk instrumenata i petlje, iako čist, ali malo "plastični".

3. Nema mogućnosti miješanja i automatizacije.

Program Magix Music Maker možda će biti prvi korak na putu da postane početnik glazbenik i skladatelj, mastering osnove stvaranja vlastite glazbe. Ima sve osnovne funkcije i sposobnosti koje će jasno zadovoljiti početnike u ovom području. Glazbene skladbe stvorene na ovoj radnoj stanici vjerojatno će ugodno iznenaditi svoje prijatelje i poznanike, ali samo ako su dobro upućeni u glazbu i sam proces pisanja. Za one koji žele više, bolje je pogledati na profesionalne programe, na primjer, na FL Studio ,

Читать еще:  Как сделать два экрана в Windows 10

Magix Music Maker 24.0.2.47

Magix Music Maker

Продвинутые программы для создания музыки условно можно разделить на две категории. Первые позволяют проделать самостоятельно все до мельчайших деталей, начиная от каждого отдельного звука в партии ударных, и заканчивая сведением и аранжировкой законченной музыкальной композиции. Вторые несколько упрощают процесс создания композиций, так как изначально предлагают пользователю готовые музыкальные петли (лупы), которые зачастую еще и идеально сочетаются друг с другом.

Magix Music Maker — одна из программ второго типа. Вряд ли получится удивить профессионального музыканта композицией, созданной в этом продукте, и уж точно с таким треком не пробиться на большую сцену. Но для личного пользования, развития навыков и просто приятного времяпрепровождения за любимым хобби она точно подходит. К тому же, половина современной музыки, особенно если говорить о танцевальных, электронных жанрах, именно таким образом и создается: готовые сэмплы и лупы накладываются друг за другом, обрабатываются эффектами и — вуаля, очередной клубный хит готов.

Давайте же более подробно рассмотрим те возможности и функции, которые предлагают разработчики Magix Music Maker начинающим композиторам.

Профессиональное качество звучания

Несмотря на то, что подход к созданию собственных музыкальных композиций в этой программе далеко не самый профессиональный, звучание всех музыкальных фрагментов здесь точно на высоком уровне. Музыкальные композиции создаются благодаря большой библиотеке готовых лупов, расположенной в нижней части окна программы. Согласно музыкальным предпочтениям пользователя, Magix Music Maker предлагает петли различных жанров, начиная от танцевальной классики 80-х и заканчивая современным хип-хопом.

библиотека звуков в Magix Music Maker

Создание собственной композиции

Плейлист программы, в котором и происходит пошаговое создание собственной музыки, содержит 99 дорожек, чего с лихвою хватит для композиции любого жанра. Именно сюда помещаются и раскладываются в нужном порядке лупы инструментов из библиотеки звуков.

плейлист в Magix Music Maker

Запись

Magix Music Maker предоставляет возможности записи не только с микрофона, но и с музыкальных инструментов, которые нужно просто подключить к компьютеру и выполнить настройку в соответствующем меню программы. Будь то ваш голос, гитара, полноценный синтезатор или MDI-клавиатура со сторонним плагином, запись будет осуществляться в высочайшем качестве. К тому же, записанный инструмент или голос можно отредактировать и обработать дополнительными эффектами, используя те, что предлагает программа, или сторонний софт.

запись в Magix Music Maker

Настройка и обработка звука эффектами

Magix Music Maker содержит в своем арсенале ряд эффектов и прочих «улучшайзеров» с помощью которых можно придать музыкальной композиции истинного студийного звучания, качественно обработать звук и прокачать его, сделать более объемным и приятным для ушей слушателя. Все, что требуется от пользователя, выбрать желаемый эффект и перетянуть его на дорожку с инструментом. Так происходит обработка композиции шаблонными эффектами.

Эффекты в Magix Music Maker

Дополнительно доступен и ручной режим улучшения, вызвать который можно из верхней вкладки «эффекты».

ручная обработка эффектами в Magix Music Maker

Сэмплирование

Помимо готовых петель, эта рабочая станция позволяет и создавать свои собственные. Правда, из тех, что уже имеются в арсенале программы. Достаточно просто выбрать желаемый луп и преобразовать его, изменив расположение инструментов в партии.

сэмплер в Magix Music Maker

Виртуальные инструменты для создания музыки

Magix Music Maker в своей стандартной, бесплатной комплектации практически не содержит сторонних инструментов. После установки пользователю доступен лишь простой сэмплер и три синтезатора.

плагины в Magix Music Maker

Тем не менее, на сайте разработчика представлен большой выбор инструментов, реализованных в виде VST-плагинов, которые можно скачать или купить. На официальном сайте вы найдете различные синтезаторы, ударные, перкуссию, клавишные и струнные инструменты, а также много чего другого.

Виртуальная клавиатура

Используя инструменты, доступные на официальном сайте Magix Music Maker, можно легко и удобно создавать собственные мелодии, а для еще более удобного обращения, в программе имеется собственная клавиатура, реализована в виде клавишных. Ее, к слову, можно настроить под кнопки на компьютерной клавиатуре, что существенно упростит процесс создания композиций.

Читать еще:  Как включить блокировку экрана на Android

клавишы в Magix Music Maker

Достоинства Magix Music Maker

1. Простота и удобство использования на каждом этапе работы.

2. Русифицированный интерфейс.

3. Большой банк звуков для создания музыки.

Недостатки Magix Music Maker

1. Программа не бесплатна. Стоимость базовой версии — 1400 р., за дополнительные инструменты тоже придется платить.

2. Звук инструментов и лупов хоть и чистый, но слегка «пластмассовый».

3. Отсутствие микшера и возможностей автоматизации.

Программа Magix Music Maker вполне может стать первым шагом на пути становления начинающего музыканта и композитора, осваивающего азы создания собственной музыки. В ней есть все базовые функции и возможности, которые явно удовлетворят новичка в данной сфере. Созданные в этой рабочей станции музыкальные композиции, вероятнее всего, приятно удивят ваших друзей-знакомых, но только не в том случае, если они хорошо разбираются в музыке и самом процессе ее написании. Тем же, кто хочет большего, лучше обратить свой взор на профессиональные программы, к примеру, на FL Studio.

MAGIX Music Maker

MAGIX Music Maker

MAGIX Music Maker — программа для создания музыки, рассчитанная на начинающих пользователей. Представляет собой упрощенную версию профессионального программного секвенсора MAGIX Samplitude, функциональных возможностей которого достаточно для создания довольно сложных музыкальных композиций и, главное, для обучения работе с профессиональными цифровыми рабочими станциями.

Программа MAGIX Music Maker распространяется бесплатно, поддерживается операционными системами Windiws 7 и выше (32 и 64 бит).

Зачем нужна программа MAGIX Music Maker?

Главная особенность программы MAGIX Music Maker заключается в простоте ее использования. Для создания музыкальной композиции достаточно расставить на поле аранжировки лупы (loop) и сэмлпы (samples) в нужной последовательности и запустить воспроизведение. Конечно, беспорядочное их расположение не принесет музыканту никакого удовольствия от последующего прослушивания такой «композиции», потому хотя бы каким-нибудь минимальным уровнем слуха все же нужно обладать.

Сэмплов в MAGIX Music Maker довольно много — более 1500, а при необходимости с официального сайта разработчиков программы можно скачать еще более 2000. Сэмплы представляют собой созданные профессиональными музыкантами фрагменты игры на различных музыкальных инструментах в самых различных музыкальных жанрах. Пользователь может объединять их не только последовательно, но и параллельно. Поле аранжировки состоит из 8-ми независимых аудиодорожек, т.е. одновременно MAGIX Music Maker способен воспроизвести сразу 8 сэмплов/лупов (немного, конечно, но для старта — самый раз).

Но расстановка готовых музыкальных «кирпичиков» — не единственный способ музицирования в этой программе. Начинающего музыканта также ожидают следующие возможности:

 • Разнообразные аудиоэффекты и фильтры, которые можно накладывать на сэпмлы. Они имеют собственные настройки, определяющие звучание проигрываемого звука.
 • Электронные музыкальные инструменты позволят создавать собственные сэмплы либо даже записывать продолжительные композиции, если у пользователя имеются навыки в игре на одном из них. Здесь, к примеру, имеется синтезатор с множеством настроек, симулятор рок-барабанов, драм и бас-машина, виртуальная электрогитара и даже симулятор целого оркестрового ансамбля.
 • Также программа MAGIX Music Maker поддерживает запись звука не только с микрофона, но и линейного входа компьютера. Если у пользователя есть любой MIDI-инструмент (например, электронная гитара с соответствующими переходниками для компьютера), то с него можно будет снимать звук, а затем отправлять в программу для последующего редактирования или использования в проекте.

Возможность загрузки в проект собственных музыкальных файлов во всех популярных форматах позволит делать ремиксы каких-нибудь композиций, но не только. В MAGIX Music Maker присутствует возможность редактирования аудиофайлов. Можно, к примеру, вырезать непродолжительную часть аудио и сохранить ее в качестве сэмпла, чтобы затем использовать в собственном проекте.

MAGIX Music Maker

A guide to uninstall MAGIX Music Maker from your PC

This web page contains complete information on how to remove MAGIX Music Maker for Windows. The Windows release was created by MAGIX Software GmbH . More information on MAGIX Software GmbH can be found here. Usually the MAGIX Music Maker program is to be found in the C:Program Files (x86)MAGIXMusic Maker2017 directory, depending on the user’s option during setup. C:Program Files (x86)Common FilesMAGIX ServicesUninstallmm24_en-US_setup.exe is the full command line if you want to remove MAGIX Music Maker. MAGIX Music Maker’s primary file takes about 15.77 MB (16532744 bytes) and is called MusicMaker.exe.

Читать еще:  Как узнать свой прокси сервер

The following executable files are incorporated in MAGIX Music Maker. They take 21.32 MB ( 22354043 bytes) on disk.

 • MusicMaker.exe (15.77 MB)
 • MxErr.exe (566.00 KB)
 • MxRestart.exe (255.50 KB)
 • MagixOfa.exe (436.96 KB)
 • MxDownloadManager.exe (4.15 MB)
 • setup.exe (109.70 KB)
 • InstallLauncher.exe (65.27 KB)

The information on this page is only about version 24.0.2.47 of MAGIX Music Maker. For more MAGIX Music Maker versions please click below:

 • C:UsersUserNameAppDataRoamingMAGIXMusic Maker
 • C:UsersUserNameAppDataLocalPackagesMicrosoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewyLocalStateAppIconCache150<7C5A40EF-A0FB-4BFC-874A-C0F2E0B9FA8E>_MAGIX_Music Maker_2017_MusicMaker_exe
 • HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMAGIX_ProductLinesMusic_Maker
 • HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallMX.

A way to erase MAGIX Music Maker from your computer using Advanced Uninstaller PRO

MAGIX Music Maker is a program offered by MAGIX Software GmbH. Some computer users decide to erase it. Sometimes this is hard because removing this by hand requires some skill regarding PCs. One of the best QUICK manner to erase MAGIX Music Maker is to use Advanced Uninstaller PRO. Take the following steps on how to do this:

1. If you don’t have Advanced Uninstaller PRO on your Windows PC, add it. This is a good step because Advanced Uninstaller PRO is a very potent uninstaller and all around utility to maximize the performance of your Windows computer.

 • go to Download Link
 • download the program by pressing the green DOWNLOAD button
 • install Advanced Uninstaller PRO

3. Press the General Tools category
Go to General Tools

4. Activate the Uninstall Programs button
Go to Uninstall Programs

5. A list of the applications installed on the computer will be shown to you

6. Scroll the list of applications until you find MAGIX Music Maker or simply click the Search feature and type in «MAGIX Music Maker». If it is installed on your PC the MAGIX Music Maker program will be found very quickly. After you select MAGIX Music Maker in the list of applications, some data regarding the application is available to you:

 • Star rating (in the lower left corner). The star rating tells you the opinion other people have regarding MAGIX Music Maker, ranging from «Highly recommended» to «Very dangerous».
 • Opinions by other people — Press the Read reviews button.
 • Details regarding the application you want to remove, by pressing the Properties button.

8. After removing MAGIX Music Maker, Advanced Uninstaller PRO will ask you to run an additional cleanup. Click Next to start the cleanup. All the items of MAGIX Music Maker which have been left behind will be found and you will be asked if you want to delete them. By removing MAGIX Music Maker with Advanced Uninstaller PRO, you can be sure that no Windows registry items, files or folders are left behind on your PC.

Your Windows PC will remain clean, speedy and able to run without errors or problems.

Disclaimer

This page is not a recommendation to remove MAGIX Music Maker by MAGIX Software GmbH from your computer, we are not saying that MAGIX Music Maker by MAGIX Software GmbH is not a good software application. This text simply contains detailed info on how to remove MAGIX Music Maker supposing you decide this is what you want to do. The information above contains registry and disk entries that other software left behind and Advanced Uninstaller PRO discovered and classified as «leftovers» on other users’ PCs.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты